ชุมชนต้นแบบ

พื้นที่ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศต้นแบบระดับตำบล

วิทยากร / กระบวนกร

บุคลากรเสริมสร้างความรู้เรื่องสิทธิ-สุขภาวะทางเพศ

เครือข่ายช้อยส์

เครือข่ายหน่วยงานช่วยเหลือผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เกี่ยวกับ สคส

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) เป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงกำไร เริ่มดำเนินงานครั้งแรกในปี 2545 โดยมีภารกิจเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย ไปสู่การเป็นสังคมที่มีการยอมรับและตระหนักในสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

เราทำอะไร

สคส.มุ่งเน้นการทำงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเรื่องเพศที่เหมาะสมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จนถึงการผลักดันเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเป็นสังคมที่มีสุขภาวะทางเพศสำหรับทุกคน

ชุมชนต้นแบบ

ชุมชนต้นแบบ

สร้างพื้นที่ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศต้นแบบระดับตำบล โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และนำเสนอสู่สาธารณะ

ฝึกอบรม

ฝึกอบรม

ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิทธิและสุขภาวะทางเพศ สำหรับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มคุณภาพการบริการ

วิทยากร / กระบวนกร

วิทยากร / กระบวนกร

เครือข่ายบุคลากรพร้อมบริการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและสุขภาวะทางเพศ สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรือผู้ที่สนใจ

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ที่มีภารกิจช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อให้ความช่วยเหลือที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร

ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

จัดทำข้อเสนอและสนับสนุนการจัดทำนโยบายและมาตรการของภาครัฐ ที่สะท้อนความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างแท้จริง

สื่อความรู้

สื่อความรู้

สร้างสรรค์สื่อที่มีเนื้อหาด้านสิทธิและสุขภาวะทางเพศหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

ภาคีเครือข่าย

สคส.ทำงานโดยมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานกับทุกภาคส่วน เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพและความตั้งใจของทุกคน
ที่ต้องการสร้างชุมชนและสังคมซึ่งเอื้อให้สมาชิกมีชีวิตที่เป็นสุขและปลอดภัย

ค้นหาภาคีเครือข่าย
ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

องค์กรภาคประชาสังคมปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ภาคีวิทยากร/ กระบวนกร

บุคลากรที่มีความรู้และทักษะความชำนาญในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศ

ภาคีเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ที่ทำงานป้องกันและช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ภาคีหน่วยงาน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานร่วมกับ สคส.

สื่อดาวน์โหลด

สร้างสรรค์สื่อที่มีเนื้อหาด้านสิทธิและสุขภาวะทางเพศหลากหลายรูปแบบ
เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

24 ธ.ค. 2564 10:11 น.
ได้เข้ารอบคัดเลือกระดับประเทศในโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ในปีนี้
อ่านต่อ
9 พ.ย. 2564 11:12 น.
ละครชุมชน กั๊บไฟ ได้จัดการประกวด โครงการ "สื่อสารข้ามสายรุ้ง"Message Across the Rainbow (MAR Awards) ครั้งที่ 3 ปี 2564 เมื่อวันที่ 1-7 พ.ย. 2564 และทางมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงได้ส่ง
อ่านต่อ
8 พ.ย. 2564 10:26 น.
พลังของความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน อาจช่วยให้ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวได้เร็วขึ้น พาทีมกีฬาเอาชนะคู่แข่งได้ ไปจนถึงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที่ยังต้องใช้แรงงานคนอย่างพีระมิดและกำแพงเมืองจีน หรือแม้แต่ก
อ่านต่อ
28 ต.ค. 2564 09:42 น.
ลานเล่น เรียนรู้ ชุมชน ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำแม่วัยรุ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในครอบครัวเปราะบางในชุมชน โดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
อ่านต่อ
คุยกับ ผอ. Talk to Director
Mailling list
Join our mailing list

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

86/58 ซอย 5 โครงการวิชั่น สมาร์ท ซิตี้
ถนนนครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2525 4922 - 23
โทรสาร 0 2525 4938

ส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว

ตกลง